ក្នុងពេលនេះ សៀភៅផែនទីស្តីអីពីការទូតសភាកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីធានាថា វានៅតែជាឯកសារយោងដ៏មានតម្លៃនិងជាយានសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ត។ ការរួមចំណែកមតិយោបល់ជាមួយគ្នាគឺជាវិធីសាស្រ្តល្អបំផុត ដោយសារការទទួលបាន ព័ត៌មានថ្មីៗគឺមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេ។ ដូច្នេះហើយយើងសូមស្នើសុំ ការរួមចំណែក ពីអ្នកដឹកនាំ អ្នកជំនាញ និងអ្នកអានទាំងឡាយ ដើម្បីចែករំលែក ចំណេះដឹងដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងត្រូវបានបញ្ចូល ទៅក្នុងការកែសម្រួលលើកក្រោយៗ។ យើងសូមថ្លែង អំណរគុណ យ៉ាងស្មោះចំពោះអ្នក ដែលបានរួមចំណែកពេលវេលា និងជំនាញ របស់ខ្លួន ក្នុងការចងក្រង សៀវភៅនេះ ហើយវាជាសៀវភៅត្រូវធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពរហូត។​ យើងសង្ឃឹមថា សៀវភៅនេះនៅតែជាធនធានដ៏មានប្រយោជន៍ សម្រាប់បុគ្គលិកសភាដែលធ្វើការនៅក្នុងសភានៃអន្តរសភាអាស៊ាន (AIPA) និងអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍លើតួនាទីការទូតសភា ជាទូទៅ។ ដើម្បីជួយ PIC និងលេខាធិការដ្ឋាន AIPA ចងក្រងបានសៀវភៅនេះមានទៅដោយព័ត៌មានថ្មីៗ សូមផ្ញើមតិយោបល់និងការរួមចំណែកទាំងឡាយ ទៅកាន់ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

An Atlas of Parliamentary Diplomacy is currently being updated to ensure it is remains a valuable reference document and a vehicle for ongoing collaboration. Because accessing up-to-date information is not always an easy task, working together is the best approach. Accordingly, we kindly ask for the assistance of leaders, experts and informed readers to share relevant knowledge that will be included in future updates of the atlas. To all those who contribute their time and expertise to the creation of this regularly updated, living atlas, we offer our sincere appreciation. Together we hope it will remain a useful resource for parliamentary staff, those working within AIPA Member Parliaments, and to anyone interested in the role of parliamentary diplomacy more generally. To help PIC and the AIPA Secretariat provide an atlas that is always current and relevant, kindly send all comments and contributions to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីអានសៀវភៅ (CLICK HERE TO VIEW THE ATLAS IN KHMER)