វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល​ស្ដីពី​ “ការគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងការងារសភា​” ក្រោមកិច្ចសហការ រៀបចំរវាងក្រុមជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការ សភានិយាយភាសាបារាំង វិទ្យាស្ថានសភា កម្ពុជា សភានិយាយភាសាបារាំង និងសាកលវិទ្យាល័យ Senghor ចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ដល់១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧​ នៅវិមានព្រឹទ្ធសភា ។

A seminar entitled “The Nature and Functions of Cambodia’s Parliament and Government - Examined in an International context” took place on Tuesday 16 May 2017 at the Conference Hall of the Senate of Cambodia. The Seminar was organized by the General Department of Information and Public Relations of the Senate, with support from the Parliamentary Institute of Cambodia.

A seminar entitled Parliamentary Oversight—Experiences of French and Swedish Parliaments took place on Thursday 8 December 2016 at the Conference Hall of the Senate of Cambodia. This event was organized by the Commissions 2 on Economy, Finance, Banking and Audit of the Senate and National Assembly, with support from the General Secretariat of the Senate and the Parliamentary Institute of Cambodia. The 130 participants included Members of Commissions,

A regional seminar entitled Labor Migration and Rural Development took place on Friday 10 June 2016 at the Senate of Cambodia. This event was organized by the General Secretariats of the Senate and the National Assembly, and the Parliamentary Institute of Cambodia. The 200 participants included Senators, Members of Parliament, and parliamentary staff from Cambodia, Lao PDR,