សៀវភៅផែនទីនេះ នឹងពិពណ៌នាពីទិដ្ឋភាពភូមិសាស្រ្តនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ជម្រើសបែបវិទ្យាសាស្រ្តវិញរបស់សៀវភៅនេះវិញ គឺផ្តោតជាពិសេសលើទិន្នន័យ ព្រមទាំងកំណត់ចំណុចខ្លាំងរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ ការពិពណ៌នានេះ មិនមែនត្រឹមតែ ថ្នាក់ជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ប៉ុន្តែក៏បានពិពណ៌នារហូតដល់ថ្នាក់តំបន់(អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងអាស៊ាន) ថ្នាក់ទ្វីប(អាស៊ី) និងនៅលើពិភពលោកទាំងមូល។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ សៀវភៅផែនទីនេះ ក៏មានគោលបំណង ដើរតួជាមគ្គុទេសក៍លើសកម្មភាពអនុវត្តជាក់​ស្តែង ដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា និងប្រទេសជាមិត្ត។

GEOPOLITICAL ATLAS OF CAMBODIA IN ASIA AND IN THE WORLD

This book provides a geopolitical portrait of Cambodia. Its scientific choice is to focus exclusively on the facts and to identify Cambodia’s assets - not just at the national level, but also at the regional level Southeast Asia and ASEAN), at the continental level (Asia) and in the wider world. In this way this atlas aims to act as a practical tool to serve the people of Cambodia and its friends.

 

ATLAS GÉOPOLITIQUE DU CAMBODGE EN ASIE ET DANS LE MONDE

Ce livre offre un portrait géopolitique du Cambodge. Son choix scientifique vise à mettre un accent exclusif sur les faits et à identifier les atouts du Cambodge – non seulement à l’échelle nationale mais également régionale (Asie du Sud-Est et ANASE), continentale (Asie) et dans le vaste monde. Il s’agit d’un outil pratique qui vise à servir le peuple cambodgien et ses amis.

 

អំពីសៀវភៅ

លេខ ISBN: 978 992 491 440 2

ភាសា៖ ខ្មែរ អង់គ្លេស និង បារាំង

ទំព័រ: 204 ទំព័រ រួមទាំង 4 ទំព័រក្រប

ទំហំសៀវភៅ: A4

ទំងន់: 1.3 kg

ក្រប: ក្របរឹង ដេរក្បាល

មាតិការ:

- ជំពូក 1: អាស៊ីអាគ្នេយ៍៖ លក្ខណៈរួមនិងពិពិធភាព

- ជំពូក 2: ស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖ ទឹកដីកំពុងបំលាស់ប្តូរ

- ជំពូក 3: កម្ពុជាក្នុងពិភពលោក

- ជំពូក 4: ចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រទេសកម្ពុជា

 

Free Download - Atlas PDF File

 

វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា

Tel: +855 (0) 23 210 055 / 6
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.