លោក គឹម យាត ដារ៉ារិទ្ធ នាយកប្រតិបត្តិ
សាស្ត្រាចារ្យ មីហ្សែល ហ្វូសហ្សេ នាយកកម្មវិធី
     
ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័ន  
  ក១. ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី  
លោក ជេហ្រ្វី ខូល អ្នកបណ្តុះបណ្តាលជាន់ខ្ពស់
     
     
  ក២. សម្របសម្រួលកម្មវិធី  
កញ្ញា ជា សុខារី អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
លោកស្រី ជា ម៉ាលីកា ​ អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
លោកស្រី ខាញ ស៊ូ យី សរ អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
  ក៣. ទំនាក់ទំនង  
លោកស្រី គង់ គន្ធា ប្រធានទំនាក់ទំនងសភា
លោក អែម សូរ៉ានី អ្នកជំនាញប្រាស្រ័យឆ្លើយឆ្លងសភា
     
     
  ខ. ផ្នែកកសាងសមត្ថភាព  
លោក ចន គ្រីស្តូហ្វឺ នាយកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័ន
១០ លោក សូ សុវណ្ណារិទ្ធិ ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្រាវជ្រាវសភា
  ខ១. សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ  
១១ បណ្ឌិត ឈួ ស៊្រីនាថ ប្រធានក្រុម
១២ បណ្ឌិត លី យ៉ាសាក់ អ្នកវិភាគ/អ្នកបណ្តុះបណ្តាលការស្រាវជ្រាវ
  ខ២. បរិស្ថាននិង ខ៣. ការកសាងសន្តិភាព  
១៣ លោក មូសារ អ៊ីស្សាម អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមស្រាវជ្រាវកិច្ចការសភា
១៤ លោកស្រី រស់ បណ្តែត អ្នកបណ្តុះបណ្តាលជាន់ខ្ពស់ការស្រាវជ្រាវ
១៥ លោកស្រី តុប ដាវី អ្នកបណ្តុះបណ្តាលការស្រាវជ្រាវ
១៦ លោកស្រី កឹម កែវធីតា អ្នកបណ្តុះបណ្តាលការស្រាវជ្រាវ
១៧ លោក ញៀប សីលា អ្នកព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ
១៨ លោក ហេង សន្យា អ្នកវិភាគ/អ្នកបណ្តុះបណ្តាលការស្រាវជ្រាវ
១៩ លោកស្រី ម៉ាហ្គារីត បាយវ៉តធឺ ជំនាញការបណ្ណាល័យ
     
  គ. ផ្នែកប្រតិបត្តិការ  
២០ លោកស្រី សូនី ផឹនន់ដេស នាយក
  គ១. ហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការ  
២១ លោកស្រី ខាំ កុលាប ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ
២២ លោកស្រី មូដា ប៊ីលម៉ៃយ័រ ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស
២៣ លោកស្រី ចន សុទ្ធភារ៉ា មន្ត្រីរដ្ឋបាល
២៤ លោកស្រី ម៉ាន់ ចន្ទ្រា មន្ត្រីរដ្ឋបាល
  គ២. ព័ត៌មានវិទ្យា  
២៥ លោក ឡឹង វណ្ណា អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា
២៦ លោក ប៉ុន ស៊ីណា អ្នកព័ត៌មានវិទ្យា