លោក គឹម យាត ដារ៉ារិទ្ធ

នាយកប្រតិបត្តិ

ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័ន
លោក ចន គ្រីស្តូហ្វឺ នាយកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័ន

ក១. ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី

លោកស្រី គង់ គន្ធា

អ្នកសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងសភា

លោកស្រី ម៉ាន់ ចន្ទ្រា មន្ត្រីរដ្ឋបាល
លោក ជេហ្រ្វី ខូល គ្រូបណ្តុះបណ្តាលជាន់ខ្ពស់

លោកស្រី ហ្សូអេ កេសាលី

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី​ និងទំនាក់ទំនង

ក២. ផ្នែកសម្របសម្រួលកម្មវិធី

លោកស្រី ជា សុខារី

អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី

ខ. ផ្នែកកសាងសមត្ថភាព

លោក សូ សុវណ្ណារិទ្ធិ

ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្រាវជ្រាវសភា

ខ១. ផែ្នកបណ្តុះបណ្តាលការស្រាវជ្រាវ

បណ្ឌិត កឹម សុធន

អ្នកបណ្តុះបណ្តាលជាន់ខ្ពស់ការស្រាវជ្រាវ

លោកស្រី រស់ បណ្តែត

អ្នកបណ្តុះបណ្តាលជាន់ខ្ពស់ការស្រាវជ្រាវ

លោកស្រី តុប ដាវី

អ្នកបណ្តុះបណ្តាលការស្រាវជ្រាវ

លោកស្រី កឹម កែវធីតា

អ្នកបណ្តុះបណ្តាលការស្រាវជ្រាវ

លោក ញៀប សីលា

អ្នកព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ

លោក ផ្លរិនថ៍ ស្វៀរស៍

ប្រធានក្រុមបណ្តុះបណ្តាលស្រាវជ្រាវសភា

ខ២. ក្រុមស្រាវជ្រាវសភា

លោក មូសារ អ៊ីស្សាម

អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមស្រាវជ្រាវកិច្ចការសភា

គ. ផ្នែកទំនាក់ទំនង

លោក អែម សូរ៉ានី

អ្នកជំនាញប្រាស្រ័យឆ្លើយឆ្លងសភា

គ១. បណ្ណាល័យ
លោកស្រី ម៉ាហ្គារីត បាយវ៉តធឺ អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី

ឃ. ផ្នែកប្រតិបត្តិការ

លោក យី ប្រស្នា នាយក

ឃ១. ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការ

លោកស្រី មូដា ប៊ីលម៉ៃយ័រ

ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស

លោកស្រី ខាំ កុលាប

ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ

លោកស្រី ចន សុទ្ធភារ៉ា

មន្ត្រីរដ្ឋបាល

លោក ស៊ីន សុផល

អ្នកបើកបរ

លោកស្រី នេត ណារី

អ្នកសម្អាតអនាម័យ

លោកស្រី ឆាយ សុខេន

អ្នកសម្អាតអនាម័យ

លោកស្រី ញ៉ែម សុភ័ក្រ្ត

អ្នកសម្អាតអនាម័យ

លោកស្រី សំ សុផានី

អ្នកសម្អាតអនាម័យ

លោក មឿន ពៅ

អ្នកថែសួន

ឃ២. ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

លោក ឡឹង វណ្ណា

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

លោក ប៉ុន ស៊ីណា

អ្នកព័ត៌មានវិទ្យា

ង. កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពផ្នែកវិភាគសារពើពន្ធ

បណ្ឌិត ឈួ ស៊្រីនាថ

ប្រធានក្រុម

បណ្ឌិត លី យ៉ាសាក់

ប្រធានក្រុម

លោកស្រី ជា ម៉ាលីកា ​

អ្នកសម្របសម្រួល

ស្កត់ កាំម៉ារ៉ូន ប្រធានផ្នែកកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល FACT/PBO