វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (វ.ស.ក) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ ដល់ថ្ងៃទី ៧ ខែកញ្ញា។ អ្នកចូលរួម​មាន សមាជិកសភាចំនួន១១រូប​មកពីព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភា។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល រយៈពេល ៥ថ្ងៃនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីការទូតសភា​ នៃ វ.ស.ក ដែលជាកម្មវិធី​បណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញមូលដ្ឋាន ​ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព បុគ្គលិកសភា។