សៀវភៅផែនទីនេះ នឹងពិពណ៌នាពីទិដ្ឋភាពភូមិសាស្រ្តនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ជម្រើសបែបវិទ្យាសាស្រ្តវិញរបស់សៀវភៅនេះវិញ គឺផ្តោតជាពិសេសលើទិន្នន័យ ព្រមទាំងកំណត់ចំណុចខ្លាំងរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ ការពិពណ៌នានេះ មិនមែនត្រឹមតែ ថ្នាក់ជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ប៉ុន្តែក៏បានពិពណ៌នារហូតដល់ថ្នាក់តំបន់(អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងអាស៊ាន) ថ្នាក់ទ្វីប(អាស៊ី) និងនៅលើពិភពលោកទាំងមូល។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ សៀវភៅផែនទីនេះ ក៏មានគោលបំណង ដើរតួជាមគ្គុទេសក៍លើសកម្មភាពអនុវត្តជាក់​ស្តែង ដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា និងប្រទេសជាមិត្ត។