វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDRI) និង វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (PIC) ដែល រៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងភាពជាដៃគូ ក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្នែកគោលនយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរួមគ្នា។​ ពិធីចុះហត្ថលេខានេះ ប្រព្រឹត្តទៅនៅ វិទ្យាស្ថាន CDRI ថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ៤ ល្ងាច។